LELYSTADSBELANG

HOME

KANDIDATEN

PROGRAMMA

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

KANDIDATEN

PROGRAMMA

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

KANDIDATEN

PROGRAMMA

CONTACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

KANDIDATEN

PROGRAMMA

CONTACT

PROGRAMMA

Inleiding                                                  
In dit document vindt u het verkiezingsprogramma voor 2018 van Lelystads Belang voor de gemeente
Lelystad.
Dit document is tot stand gekomen door input, die we hebben gekregen tijdens gesprekken met
burgers van Lelystad tijdens de politieke markt op het Stadhuisplein in Lelystad.
Ook de standpunten van de partijleden van Lelystads Belang, zijn verwerkt in dit document.
Dit document is ingedeeld in 13 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk gaat over een onderdeel van onze
standpunten, zoals recreatie, jongerenbeleid en milieu. Per onderdeel omschrijven we onze
standpunten en ideeën en die vatten we vervolgens samen in een aantal speerpunten.

Inhoudsopgave
1 Veiligheid.
2 Besteding gemeentegeld / gemeentebeleid.
3 Recreatie.
4 Openbaar groen.
5 Scholen ,Jeugd & jongerenbeleid.
6 Verkeer & openbaar vervoer.
7 Ouderenzorg.
8 Milieu.
9 Woningbouw.
10 Werkgelegenheid.
11 Mindervalidezorg

12 Kunst en cultuur

13.Terugdringen islamisering

 

1.Veiligheid.
Veiligheid op straat begint met een veilig gevoel. Hiervoor is het noodzakelijk dat er meer politie op
straat te zien is. Dus minder op de politiepost zitten of vanuit de auto patrouilleren, maar vooral ook
lopend en op de fiets de straat op. Dit is vooral belangrijk in de avonduren in woonwijken en in het
weekend en op koopavond in het centrum en bij uitgaansgelegenheden. Zo kan de politie beter
optreden tegen hangjongeren en overlast door muziek en brommers.
De milieupolitie heeft ook een belangrijke rol in een veilig gevoel op straat. Een nette buurt geeft
immers een veiliger gevoel dan een vieze achtergestelde buurt. Om deze reden willen wij dat de
milieupolitie ook meer de wijken ingaat en dan niet met de auto, maar te voet of op de fiets. Tevens
mag het handhavingsbeleid strenger!
Veiligheid heeft niet alleen te maken met beveiliging, maar ook met een veilige infrastructuur.
Daarom moeten de winkelcentra beter toegankelijk worden en dan vooral op het gebied van
straatwerk. Voor de fietsers moeten er meer mogelijkheden komen om aan de rand
van het centrum te kunnen stallen zodat ook het aanzicht netter is. Met name de ouderen en
gehandicapten moeten meer en gemakkelijker toegang krijgen in winkels en instellingen
Ook de wiet verkoop staken op deze plek.


Speerpunten


Meer politie op straat met camera toezicht

Meer optreden tegen hangjongeren en overlast van muziek en brommers.

Meer wijkinzet door milieupolitie.

Betere toegankelijkheid van de winkelcentra d.m.v. goed straatwerk.

De winkelcentra fietsvrij maken.

Meer stalling mogelijkheden voor fietser.

Geen wiet verkoop.

2. Besteding gemeentegeld / gemeentebeleid.
Regelmatig hoor je in het nieuws berichten over grote projecten die uitlopen en/of ruim over het
budget gaan. Denk bijvoorbeeld aan de hogesnelheidslijn! Ook binnen onze gemeente gebeurt dit.
Dit kan voorkomen worden door bij aanbestedingen een boete clausule op te nemen.
Voor hele grote aanbestedingen dient de gemeente daarom de burgers te raadplegen door
bijvoorbeeld een referendum te houden. Ook moeten werkzaamheden goed gepland worden om
uitloop in tijd en budget te beperken en om zo ook de overlast terug te dringen.
Een trend bij gemeentes is de inhuur van extern personeel. Deze inhuur moet drastisch worden
teruggebracht en het geld dat hiermee bespaard wordt kan gebruikt worden om intern personeel op
te leiden, zodat de kennis intern gewaarborgd wordt. Het is zeer vreemd dat bij inhuur de
ontvangsten op gaan met extra kosten aan derden. Op deze manier sponseren we een bedrijf.
Op het gebied van doorlooptijden bij vergunningsaanvragen en uitkeringen moet veel winst behaald
worden. De doorlooptijd voor de aanvraag van sociale zekerheden mag maximaal 3 weken zijn,
omdat mensen niet 8 of 12 weken op hun geld kunnen wachten!

Bijdragen aan de voedselbank door de gemeente.Speerpunten:
Burgers betrekken bij grote aanbestedingen.

Externe inhuur terugdringen.

Beter plannen van werkzaamheden aan de infrastructuur.

Sneller besluiten nemen over aanvragen van sociale zekerheden.

Geen budget overschrijdingen accepteren.

Bijdragen aan de voedselbank.

3. Recreatie.
Lelystad is een prachtige gemeente met veel natuur en recreatiemogelijkheden. De gemeente doet
hier echter onvoldoende mee. Bussen naar het natuurpark en het vliegveld stoppen nu op de N302
en rijden niet verder. Lelystad heeft een mooie kuststrook, maar tot op heden kan je hier eigenlijk
alleen van genieten als je zelf een boot hebt. Verder is er weinig tot niets te doen. Er moeten meer
stranden gemaakt worden waar voor het hele gezin iets te doen is.
De bosgebieden rondom Lelystad zijn uniek in Nederland. We hebben een rijke natuur en mensen
moeten daarvan kunnen genieten. In alle bossen, dus zowel de bossen van Staatsbosbeheer als van
de gemeente, moeten meer fietsroutes en ruiterpaden worden aangelegd.
Lelystad heeft best een aantal mooie evenementen, zoals de Oldtimerdag die terug moet naar het
centrum en het jaarlijkse pleinfeest. Lelystad moet deze evenementen zeker in stand houden en zelfs
uitbreiden met nieuwe evenementen. Verschillende culturen zouden aan bod moeten komen tijdens
de nieuwe evenementen, zodat integratie gestimuleerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een Pasar
Malam. Ook moeten evenementen beter gepromoot worden d.m.v. de krant, posters en andere media.
Voor de jeugd moet er meer uitgaansgelegenheden gecreëerd worden. Dit zal het imago van de stad
ten goede komen en ook de overlast van jongeren op straat tegengaan. Bovendien hoort een goed
uitgaansleven bij een stad van het formaat van Lelystad!
In het verleden waren er in Lelystad 3 zwembaden. Deze zijn allemaal vervangen door de Koploper.
Lelystad verdient een 2e zwembad met een buitenbad.


Speerpunten:
De kuststrook breed ontwikkelen en meer stranden.

Betere ruiterpaden (incl. menpaden) en fietsroutes in de bossen.

De evenementen in stand houden en uitbreiden in de gemeente.

Bevorderen van de integratie in de gemeenschap door meer evenementen te stimuleren ..

Meer uitgaansmogelijkheden voor de jeugd in diversen leeftijdsgroepen.

Een 2e zwembad met buitenzwembad realiseren.

4.Openbaar groen.
Lelystad is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Dat houdt in dat er minder bomen
gekapt moeten worden en dat er dus ook strengere regels moeten komen voor het verlenen van een
kapvergunning.
Wel vinden we dat het openbaar groen goed moet worden onderhouden. Dat houdt in dat het gras
op tijd gemaaid moet worden en dat er voldoende gedaan moet worden om onkruid tegen te gaan.
Burgers mogen hier ook best een steentje aan bijdragen door het openbaar groen om hun eigen
woning een beetje bij te houden.
Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk om de hoeken van struiken bij wegen laag te houden,
zodat bestuurders voldoende zicht hebben op kruisend verkeer. Ook het “laag houden” van de
groenstroken op de dreef is hierbij van belang.

Speerpunten:
Minder kappen en strengere regels voor het kappen.

Meer maaien en onkruid wieden.

Het opruimen van zwerfafval in de perken en groenstroken.

Stimuleren van de bevolking om mee te doen.

De hoeken laag houden, zodat de bestuurders meer zicht hebben op het kruisende verkeer.

De tussenstroken laag houden voor meer uitzicht.

Het opruimen van het groenafval zoals takken.

5. Onderwijs,Jeugd & jongerenbeleid.
Als je een moderne gemeente bent, die trots is op haar jongeren, dan moet je ook goed voor de
jongeren in je stad zorgen. Zoals al eerder genoemd, onder punt 3 Recreatie, vinden wij het erg
belangrijk dat er voldoende uitgaansgelegenheden gerealiseerd worden en dat ook de kwaliteit van
deze uitgaansgelegenheden echt goed is. Ook het realiseren van een zwembad met buitenbad
moedigen wij aan.
Het is belangrijk jongeren te betrekken bij de politiek en bij het jongerenbeleid. Als de gemeente
plaatsen gaat creëren waar jongeren samen kunnen komen, dan is het ook belangrijk dat we
diezelfde jongeren betrekken bij het inrichten van die plaatsen. Dat geldt niet alleen voor
uitgaansgelegenheden, maar ook voor activiteiten voor kinderen van bijvoorbeeld 12 tot 14 jaar oud.
Een ander aspect van Jeugd & Jongerenbeleid is school en kinderopvang. Kinderopvang en
naschoolse opvang moeten beter toegankelijk en beter betaalbaar worden. Wachtlijsten moeten
verdwijnen! Voor kinderen die moeilijker leren of gedragsproblemen hebben moet meer en vooral
persoonlijkere begeleiding komen. Een belangrijk begin daarvan is om te zorgen dat er voldoende
leraren voor de klassen staan.

Speerpunten:
Meer uitgaansmogelijkheden voor de jeugd in diverse leeftijdsgroepen.

Een 2e zwembad met buitenzwembad realiseren.

Plaatsen creëren waar jongeren samen kunnen komen zonder overlast voor anderen.


Meer activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar en ouder.

Jeugd meer betrekken bij het inrichten van speelmogelijkheden en vertier.

Meer leraren en kleinere klassen, zodat er een vaste leraar voor de klas staat.


fusie schoolbesturen Lelystad stoppen, cq. terugdraaien.

breed en goed scholingsaanbod voortgezet onderwijs.

betere samenwerking met bedrijfsleven.

meer aandacht voor hoogbegaafde kinderen.

Gemeente stimuleert bedrijfsleven  tot het creëren van voldoende stagemogelijkhed6. Verkeer en openbaar vervoer.
De overheid en ook steeds meer werkgevers willen het gebruik van openbaar vervoer stimuleren.
Het is echter zo dat er bij het station geen enkele mogelijkheid is om je auto te parkeren om
vervolgens met de trein naar het werk te gaan. Wij pleiten er daarom voor om het station LelystadZuid (bij de gevangenis) te openen en daar voldoende gratis parkeergelegenheid te creëren.
Lelystad heeft een uniek verkeersstelsel met veel ruimte. Desondanks is door de toename van het
verkeer de situatie veranderd. Het verkeer op de dreven moet 70 km blijven.
Het iswel zo dat rotondes veel veiliger zijn dan kruisingen en ook voor een betere doorstroming
zorgen in vergelijking met verkeerslichten. Binnen de woonwijken geldt uiteraard een maximum
snelheid van 30 km/u en daar moet ook op gecontroleerd worden.
Lelystad kenmerkt zich ook door het gescheiden verkeerssysteem. Fietsers en automobilisten
worden over het algemeen keurig uit elkaar gehouden. Dit moet ook gehandhaafd blijven en
gelijkvloerse kruisingen van snel en langzaam verkeer moeten vermeden worden. Tevens moeten de
fietsroutes in Lelystad veilig gemaakt en beter onderhouden worden. Kuilen en scheuren in het
wegdek moeten gerepareerd worden en onoverzichtelijke kruisingen moeten aangepakt worden.
De zogeheten wijkbus moet permanent worden gerealiseerd. Dat is voor een groot gebied van
Lelystad noodzakelijk.
Wij zijn van mening dat het  parkeren in Lelystad gratis moet.
De 65+ pas voor het openbaar moet gehandhaafd blijven.Speerpunten:
Betere busverbindingen naar het natuurpark en het vliegveld.

De bussen met meer regelmaat laten rijden.

Openen van station Lelystad-Zuid en daar voldoende parkeergelegenheid creëren voor forensen.

Op de dreven 50 km/u.

Gerichte controle in de woonwijken waar 30 km/u geldt.

Op knelpunten en bij gevaarlijke situaties rotondes plaatsen.

Het gescheiden verkeerssysteem handhaven, dus geen gelijkvloerse kruisingen met het zogeheten
langzame verkeer.

De fietsroutes veilig maken en veilig houden.

65+ pas handhaven

Wijkbus handhaven

Gratis  parkeren.

7.Zorg
Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen stat voor ouderen centraal.
senioren moeten direct inbreng hebben met hun woonwensen . Zowel bij nieuwbouw als verbouw.
Vanwege de snel toenemende vergrijzing moet de woningmarkt aangepast worden voor de
toekomstige generaties senioren.
het moet ook betaalbaar zijn.
Het aanwenden van vrijwilligers om de ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse bezigheden door
bijvoorbeeld scholieren in te schakelen,
Veel mensen, die bij een ziekenhuis komen, zijn minder valide. Op dit moment zijn de
invalidenparkeerplaatsen bij het ziekenhuis vaak vol en daarom moeten er meer
invalidenparkeerplaatsen komen.

Gehandicaptenzorg.

Voor mensen met een beperking moet er aandacht zijn om overal bij te kunnen zoals bij de stemlokalen en bijeenkomsten. wij willen Gelijkwaardigheid voor iedereen.

Afschaffen eigen risico.

Het   eigen risico is voor veel mensen  en grote belasting .en zorg voor veel afzeggen van het bezoek naar de dokter.. Hierdoor komt de zorg in de knel.


Speerpunten:

Zelfstandig wonen voor ouderen

Persoonsgebonden budget blijft bestaan.

Centrum Jeugd en Gezin van levensbelang voor de jeugdzorg.

Snellere beslissing over afhandeling (bijstands) uitkeringen.

Goed toezicht op functioneren medewerkers en "onderaannemers" jeugdzorg.

Hulp van vrijwilligers

Aangepaste woningen

Meer parkeerplaatsen voor invaliden.

8. Milieu.
Lelystad is een groene gemeente. Op deze natuur zijn we trots en willen we behouden. Daarom
moeten er alleen geluidsschermen geplaatst worden op plaatsen waar dat echt nodig is. Vooral door
het vaststellen van een maximum snelheid op alle wegen binnen Lelystad zullen veel
geluidsschermen niet nodig zijn. Ook is het belangrijk voor het behoud van de natuur dat er geen
zware milieubelastende bedrijven maximaal klasse 3 toegelaten worden in Lelystad. Wij blijven
protesteren tegen de ontwikkeling van het bedrijven terrein FLEVOKUST een overslaghaven met
terminal is uitstekend maar wij willen niet de afvalput van EUROPA worden. Dus ook in de nieuwe
raad zullen wij ons met hand en tand verzetten tegen de komst van het bedrijven terrein Flevokust.
De gemeente zelf dient altijd het goede voorbeeld te geven. Wij pleiten voor een milieuvriendelijk
vervoersmanagementplan van de gemeente door het stimuleren van het gebruik van openbaar
vervoer en de fiets voor het woon-werk verkeer.

Speerpunten:
Geen bedrijven terrein op de FLEVOKUST.

Geluidsschermen alleen daar waar het echt nodig is.

Geen zware milieubelastende bedrijven toelaten maximaal klasse 3.

Milieuvriendelijk vervoersmanagementplan van de gemeente.

Meer Zonnpanelen en minder windmolens.

9. Woningbouw.
Voor een gunstig woonklimaat binnen Lelystad is het belangrijk dat de kwaliteit van de wijken op
een goed niveau is. Om dit te bereiken moet er overal direct en resoluut worden opgetreden, dus
ook bij mensen die hun woning en woonomgeving niet goed onderhouden. Als er bewoners zijn van
huurwoningen, die wiet kweken of andere misdrijven vanuit hun woning plegen, dan dienen zij direct
uit de woning gezet te worden.
Voor ouders die gaan scheiden moeten er meer spoedwoningen beschikbaar zijn. Niet alleen voor
mensen met een huurwoning, maar ook in het geval van een gedwongen verkoop. Naast het
realiseren van deze woningen moeten er ook voldoende koopwoningen gebouwd worden, die voor
starters betaalbaar zijn.De uitgifte van huurwoningen moeten eerlijk zijn dus geen voorkeur
behandeling voor speciale groepen. Maar gewoon volgens de te lange wachtlijst.
De wachtlijst moet beperkt worden tot 6 maanden
Om deze zaken te ondersteunen is het goed om een gemeentelijke woningbouworganisatie op te
richten.

Speerpunten:
Bij overlast resoluut optreden.

Bij het in gevaar brengen van de woonomgeving onmiddellijk ingrijpen.

Bij kweken of dealen van verboden middelen het huurcontract opzeggen.

Het realiseren van meer spoedwoningen voor gescheiden ouders en bij gedwongen verkoop van
woningen.

Het realiseren van starterwoningen, die betaalbaar zijn.

Het oprichten van een gemeentelijke woningbouworganisatie.

Wachtlijst maximaal 6 maanden

10. Werkgelegenheid.
Werkgelegenheid is erg belangrijk voor de ontwikkeling van Lelystad. Een belangrijke stap in de
ontwikkeling van die werkgelegenheid is de uitbreiding van de luchthaven. Wij staan dan ook achter
de groei van de luchthaven.
Om bedrijven naar Lelystad te halen is het belangrijk dat de gemeentelijke besluitvorming voldoende
snel gaat. Vergunningsaanvragen van bedrijven moeten dus zo snel mogelijk afgehandeld worden.
Om te zorgen dat onze burgers niet altijd ver hoeven te reizen naar hun werk is het belangrijk dat we
ons hiervoor inzetten. De gemeente moet bemiddelen tussen scholen en bedrijven om op deze
manier relevante stageplekken te creëren. Vanuit deze stages kunnen studenten wellicht
doorgroeien naar een vaste functie na hun studie.

De leegstand van winkels terug dringen door een leegstand belasting in te voeren.

Speerpunten:
Bevorderen van banen in de gezondheidszorg.

Het bemiddelen tussen scholen en bedrijven voor relevante stageplekken.

Groei van de luchthaven en er voor zorgen dat hij in 2019 open is.

Meer bedrijven naar de gemeente halen door sneller vergunningen te verlenen.

Het actief zoeken naar werkgelegenheid.

Leegstand belasting invoeren

11.Mindervalidezorg

Speerpunten.
Goed openbaar vervoer met toegang tot de bussen.

Niet de brievenbussen verwijderen.

Geen bushaltes te ver van de woonomgeving.

Openbare ruimtes goed toegankelijke maken of houden.

Betere zorg

Trap op stadhuisplein rolsteol vriendelijk maken.

Wij willen Gelijkwaardigheid voor iedereen.

  1. Goed wonen voor iedereen. Laat gemeenten in hun woonvisies en prestatieafspraken aandacht besteden aan het opheffen van het tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen en beschermde woonvormen.

  2. Investeer in onderwijs. Zorg dat kinderen samen naar school kunnen gaan, met de juiste hulpmiddelen, goed leerlingenvervoer, voldoende kindzorg en deskundige leerkrachten.

  3. Bied gelijke kansen op werk en inkomen. Vergroot kansen op werk voor mensen met een beperking. Verbeter de re-integratie voor arbeidsgehandicapten en zorg dat zinvolle dagbesteding beschikbaar is, zonder eigen bijdrage.

  4. Organiseer toegankelijke én betaalbare zorg. Goede zorg is een harde voorwaarde om mee te kunnen doen. Dat betekent goed toegankelijk, minder bureaucratie en minder loketten, passend, betaalbaar, op tijd, betrouwbaar en zonder onnodige onderbrekingen. Zorg dat het (integraal) pgb als volwaardig alternatief van zorg in natura beschikbaar is.

  5. Zorg dat regelingen op elkaar aansluiten. Gemeentelijke beleid moet gericht zijn op oplossingen bij de overgang van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Ook is een goede afstemming met de zorgverzekeraars en langdurige zorg vereist. Er vallen nog teveel mensen tussen de wal en het schip.

  6. Voorkom meerkosten door de beperking of chronische ziekte, verlaag de eigen bijdrage voor ondersteuning en neem maatregelen tegen stapeling van zorgkosten.

  7. Verwijs helder naar onafhankelijke cliëntondersteuning in het hele sociale domein: gemeenten moeten regelen dat mensen gebruik kunnen maken van deskundige, onafhankelijke integrale cliëntondersteuning.

  8. Breng de basis op orde. Zorg voor een duidelijk en afgebakend budget sociaal domein en een goede verantwoording van de inzet van de middelen en de bereikte doelen en resultaten.


12. Kunst en cultuur.

Wij willen de subsudies afschaffen behalve voor muziek opleidingen

 

13. Terugdringen islamisering:

In publieke functies worden geen religieuze kledingstukken en/of andere uitingen gedragen.

Geen nieuwe moskeeën.

Geen nieuwe islamitische scholen.

Geen voorrang bij het verkrijgen van woonruimte.